PRAHA + ONLINE

7. ČERVNA

Obchodní podmínky

Pro prodej vstupenek na Social Awards a videozáznamů prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností Social 21 s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Social 21 s.r.o., se sídlem Pernerova 51, 186 00 Praha 8, IČO: 06937829, DIČ: CZ06937829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 291694, dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na akci Social Awards (dále také jako „Akce“).

II. Prodej vstupenek

1. Společnost nabízí prostřednictvím svých webových stránek www.socialawards.cz vstupenky na výše specifikovanou Akci.

2. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení koupi vstupenek.

3. Zájemce o koupi vstupenky na Akci podává objednávku uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.socialawards.cz (dále také jako „Objednávka“). Přijetím Objednávky Společnost vstupenku zájemci zarezervuje.

4. Odesláním Objednávky souhlasí zájemce s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud jsou některé podmínky prodeje se zájemcem sjednány odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami.

5. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce vstupenek. Pro vyloučení pochybností je výslovně stanoveno, že pouhým odesláním Objednávky není kupní smlouva uzavřena. Kupní smlouva dále není uzavřena v případě, kdy Společnost nezašle zájemci potvrzovací e-mail.

6. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu na základě vystavené zálohové faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 10 dnů od data vystavení faktury. Po uhrazení ceny dle pokynů objednávkového systému zašle Společnost zákazníkovi potvrzení e-mailem a vstupenka je ke stažení v účtu zákazníka. Zákazník má nárok na vstupenku až po úplném zaplacení kupní ceny.

III. Vstupenky

1. Při nemožnosti účasti na akci má Zákazník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 21. dubna 2021 (bez ohledu na to, kdy dojde ke koupi vstupenky). Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací.

2. Zákazník je oprávněn převést vstupenku na třetí osobu dle vlastního uvážení.

3. Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované akce. Přístup do interní databáze videozáznamu je platný do 30. 6. 2022.

IV. Prodej videí

1. Společnost dále nabízí prostřednictvím svých webových stránek www.socialawards.cz službu v podobě zpřístupnění videozáznamu Akce.

2. Zájemce o zpřístupnění videozáznamu odesláním objednávky z internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.socialawards.cz, uzavírá se Společností smlouvu o zpřístupnění videozáznamů.

3. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 OZ součást obsahu smlouvy. Pokud si zákazník domluví některé podmínky odlišně, např. v e-mailové komunikaci, mají tyto podmínky přednost před obchodními podmínkami.

4. Cenu za zpřístupnění videozáznamů je možno zaplatit online platební kartou, nebo převodem z účtu na základě vystavené zálohové faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 10 dnů od data vystavení faktury. Zákazník má právo na přístup k videozáznamům až po úplném zaplacení kupní ceny.

5. Společnost zákazníkovi zpřístupní videozáznamy ihned v případě platby online platební kartou, nebo do 48 hodin po připsání platby na bankovní účet společnosti v případě platby bankovním převodem. Videozáznam je zpřístupněn pouze zákazníkovi, který videozáznam nemůže zpřístupnit dalším osobám nebo jej zveřejnit.

V. Osobní údaje, jejich zpracování a zasílání obchodních sdělení

1. Na zákazníky a účastníky akce, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek.

2. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem Společnosti za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

3. Dále budou tyto údaje Společností využity za účelem plnění služeb, popř. v nezbytném rozsahu jako obchodní sdělení k prezentaci činnosti Poskytovatele, pokud Uživatel k takovýmto sdělení udělil souhlas. Uživatel má právo udělit nesouhlas s tím, aby mu Poskytovatel zasílal či jinak předával obchodní sdělení.

4. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas (nesouhlas) může kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat/obnovit.

5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Společnost je oprávněna zapojit do zpracování osobních údajů Uživatele i dalšího zpracovatele. Pokud Společnost zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto zpracovateli na základě smlouvy či práva Evropské unie uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů Uživatele.

VI. Účinnost obchodních podmínek

1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2021 a vztahují se výlučně ke koupi vstupenek na Social Awards a zpřístupnění videozáznamu z této Akce do 30.6.2022.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Závazky Společnosti vůči zákazníkovi (zájemci) stejně jako případné nároky zákazníka (zájemce) vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne vzniku daného závazku.

2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

4. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české, přičemž místní příslušnost soudu je dána dle adresy sídla Společnosti.