ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA SOUKROMÍ

platné od 21.5.2019

Internetové stránky www.SocialAwards.cz jsou provozovány především za účelem nominací, hlasování, prodeji vstupenek a sdílení informací souvisejících s aktuálním ročníkem Social Awards.

I. Úvodní ustanovení

1.1 V souvislosti s poskytováním služeb na internetových stránkách www.socialawards.cz, poskytovatel služeb, tj. společnost Social 21 s.r.o., se sídlem Pernerova 51, 186 00 Praha 8, IČO: 06937829, DIČ: CZ06937829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 291694, (dále také jako „Poskytovatel“), shromažďuje a vede evidenci svých návštěvníků, obsahující osobní údaje. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje ručně i automatizovaným způsobem, sám nebo prostřednictvím třetích osoby a tyto údaje v souladu s platnými právními předpisy využívat pro účely právními předpisy stanovené a/nebo dovolené, poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek, ochrany svých zájmů, popř. pro další dohodnuté účely.

II. Definice osobních údajů

2.1 Pro účely poskytování služeb ze strany Poskytovatele budou ze strany Uživatele poskytovány tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení;
  • Emailovou adresu;
  • Doručovací adresa;

Osobní údaje poskytne Uživatel zejména při nominaci, hlasování nebo nákupu vstupenek.

2.1 Pro účely poskytování služeb ze strany Poskytovatele budou ze strany

3.1 Uživatel (fyzická osoba) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. souhlasí s tím, aby Poskytovatel jako správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako „Nařízení“), zpracoval jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s poskytováním služeb dle těchto obchodních podmínek, a to v rozsahu, které Uživatel uvede při své registraci a/nebo ve kterém v rámci plnění služeb je Uživatel Poskytovateli poskytne. Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů při vyplnění registračního formuláře, v rámci, kterého je Uživatel povinen „zaškrtnout“ políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.

3.2 Osobní údaje Uživatele, které Poskytovateli poskytne, budou Poskytovatelem využity především za účelem plnění služeb, popř. v nezbytném rozsahu jako obchodní sdělení k prezentaci činnosti Poskytovatele, pokud Uživatel k takovýmto sdělení udělí taktéž souhlas. Uživatel má právo udělit nesouhlas s tím, aby mu Poskytovatel zasílal či jinak předával obchodní sdělení.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený souhlas (nesouhlas) může kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat/obnovit.

3.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů Uživatele i dalšího zpracovatele. Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí být tomuto zpracovateli na základě smlouvy či práva Evropské unie uloženy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů Uživatele.

3.5 Poskytovatel je dále oprávněn shromažďovat i údaje o technických přístrojích a jednotlivých dat Uživatele, které se zaznamenávají automaticky při registraci Uživatele či při užívání služeb Poskytovatele („neosobní údaje“). Poskytovatel je oprávněn shromažďovat i další údaje o Uživateli na základě vlastních datových analýz (např. pro účely studie průzkumu trhu nebo vyhodnocování zákazníků). Pro vyloučení pochybností se neosobními údaji myslí pouze takové údaje, na jejichž základě není možná identifikace Uživatele (např. PSČ, pohlaví, věk apod.).

3.6 Poskytovatel uchovává osobní údaje Uživatele tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely poskytování služeb, tj. zejména pro plnění smluvních závazků a zákonných povinností. Poskytovatel je oprávněn uchovávat osobní (i neosobní) údaje Uživatele také k jiným účelům, pokud je takové uchovávání v souladu s platnými právními předpisy, tj. včetně účelu právní obrany před právními nároky.

IV. Ochrana soukromí

4.1 Poskytovatel zabezpečuje internetové stránky technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, neoprávněného přístupu, změně a/nebo rozšiřování osobních údajů Uživatele třetími osobami.

V. Kontakt Poskytovatele

5.1 Pro účely odvolání souhlasu dle odst. 3.3 tohoto dokumentu, popř. pro účely jakéhokoliv dotazu Uživatele týkajícího se zpracování osobních údajů, Uživatel využije emailovou adresu Poskytovatele – csa@czechsocialawards.cz.